ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η Εταιρική Διακυβέρνηση είναι ένα σύστημα αρχών και πρακτικών επί τη βάσει του οποίου οργανώνεται, λειτουργεί και διοικείται η ανώνυμη εταιρία, ώστε να διαφυλάσσονται και ικανοποιούνται τα έννομα συμφέροντα όλων όσων συνδέονται με την εταιρία. Το ΔΣ είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση των περιουσιακών της στοιχείων και την πραγμάτωση του σκοπού της, εντός των ορίων του νόμου και εξαιρουμένων των θεμάτων επί των οποίων αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

 

Το ΔΣ θα πρέπει να ασκεί αποτελεσματικά τον ηγετικό του ρόλο και να διευθύνει τις εταιρικές υποθέσεις προς όφελος της εταιρείας και όλων των μετόχων, διασφαλίζοντας ότι η Διοίκηση εφαρμόζει την εταιρική στρατηγική. Θα πρέπει ακόμα να διασφαλίζει τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση όλων των μετόχων, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας και των αλλοδαπών μετόχων.

 

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, το ΔΣ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τα μέρη, των οποίων τα συμφέροντα συνδέονται με εκείνα της εταιρείας, όπως είναι οι πελάτες, οι πιστωτές, οι εργαζόμενοι και οι κοινωνικές ομάδες που επηρεάζονται άμεσα από τη λειτουργία της εταιρείας στο βαθμό που δεν προκύπτει σύγκρουση με το εταιρικό συμφέρον. Ο Νόμος περί ανωνύμων εταιρειών δεν θέτει ανώτατα όρια όσον αφορά στο μέγεθος του ΔΣ, και επιτρέπει στους μετόχους να προσδιορίσουν στο καταστατικό τον αριθμό των μελών, εφόσον αυτός δεν είναι μικρότερος του τρία (3).

Επικοινωνία με τους μετόχους

 

Το ΔΣ θα πρέπει να μεριμνά για την ύπαρξη συνεχούς και εποικοδομητικού διαλόγου με τους μετόχους της εταιρείας, ιδιαίτερα δε με εκείνους που έχουν σημαντικές συμμετοχές και μακροπρόθεσμη προοπτική.

 

Η εταιρεία θα πρέπει να διατηρεί ενεργό ιστότοπο, στον οποίο να δημοσιεύει περιγραφή της εταιρικής της διακυβέρνησης, της διοικητικής της διάρθρωσης, του ιδιοκτησιακού της καθεστώτος, καθώς και άλλες χρήσιμες για τους μετόχους και τους επενδυτές πληροφορίες.

Πληροφόρηση και Επικοινωνία

 

  • Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση
  • Πληροφόρηση επί του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου
  • Εσωτερική Επικοινωνία
  • Εξωτερική Επικοινωνία

Διοικητικό Συμβούλιο

Γραμμένος Κωνσταντίνος

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Βαρτζή Ελένη

Αντιπρόεδρος

Σίμωσης Περικλής

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Κουκουζέλης Γρηγόρης

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Πήλος Νικόλαος

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Παπαδόπουλος Ηλίας

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Meet the Team

Παπαδόπουλος Ηλίας

General Manager

Κεντιρτζής Κωνσταντίνος

Product Manager Home Appliance

Σακλά Σοφία

Chief Accountant

Παπαμήτσου Βασιλική

Commercial Dept

Κουρή Αθανασία

E-Shop Coordinator

Μπούμπα Ελισάβετ

Customer Support

Παπαδοπούλου Κυριακή

Digital Marketer

Βάσιλα Χριστίνα

B2B and Stores Support